TOP

【上海软银财务 社保】社保缴费截止日

发布时间:2021-10-11 10:32:55
企业社保的缴费截止日为当月的最后一个工作日,但为避免异常,确保每月社保正常缴费,企业最好在每月最后二个工作日前完成缴款。

如延迟缴纳,会产生滞纳金,另外,也会影响员工的社保缴费记录。

-------------------------------------------------------------------------------------------
目前上海的企业社保缴费分二种:

1. 自动划转
2. 手动扣缴

自动划转的时间通常是在每月的10号-15号,具体根据上海税务的每月扣款安排。

如过了自动划款期后,企业则需要通过电子税务局手工申报及扣缴。